Tuotehyväksyntä

Rakennus­tuot­teiden tuote­hyväk­syntä on nimensä mukaista ja lain mää­rää­mää toimin­taa. Suomessa vain kel­poisia tuot­teita saa käyt­tää raken­ta­miseen. Oli rakennus­tuote sitten uusi tai käy­tetty, on se kel­pois­tet­tava rakennus­kohteen vaati­muk­sien mu­kaan.

Spolian asian­tuntijat ovat apu­nasi ja käytet­tävis­säsi hank­keesi tuote­hyväksyn­tä­pro­sessin jokai­sessa vai­hees­sa tar­peiden kartoi­tukses­ta vaadit­tujen asia­kirjojen kokoa­mi­seen ja/tai tuot­tami­seen.

Spolia tarjoaa myös konsul­tointia ja tuote­hyväksyntä­palveluita purku- tai rakennus­hank­keesi uudel­leen­käytet­tävien raken­nus­osien mah­dol­liseen kel­pois­ta­miseen sekä valmis­taval­le teol­lisuu­delle kier­rä­tys­mate­riaa­leista kehi­tet­tyjen tuot­teiden sekä teol­lisuu­den sivu­virrois­ta uusien inno­voin­tien tuot­teis­ta­miseen ja pal­ve­luja tuote­hyväksyntä­selvi­tyksiin sekä tarvit­tavien tuote­hyväksyntä­dokument­tien luomi­seen ja kokoa­miseen.

Rakennus­hankkeen tuote­hyväksyntä­palvelut
RAKENNUS­­HANK­KEEN TUOTE­­HYVÄKSYNTÄ­PALVELUN KOKONAIS­­HALLINTA
PALVELUT RAKENNUS­­TUOT­­TEIDEN JA -TUOTE­­­JÄRJES­­­TELMIEN VALMIS­­­TAJALLE, MAAHAN­­­TUOJALLE TAI JAKE­­LI­­JALLE

RAKENNUS­HANKKEEN TUOTE­HYVÄKSYNTÄ­PALVELUT

Rakennus­paikka­kohtaisen varmen­tamisen kokonais­hallinta

Kun raken­nus­tuot­teella tai -tuote­järjestel­mällä ei ole käy­tössä omaa tuote­hyväk­syntä­mene­telmää, käy­tössä oleva th-mene­telmä ei ole tar­peeksi kat­tava kelpois­tami­seen tai rakennus­valvonta haluaa lisä­selvi­tyksiä.

 • Rakennus­paikka­kohtainen lau­sunto sekä kelpois­tamiseen mahdol­listava tuote­hyväk­syntä­dokumen­taatio

1–5 työpäivää (tai selvitettävän kohteen mukaan)

Yksittäisen rakennus­tuotteen tai -tuote­järjes­telmän tuote­hyväksyntä­selvitys

Kun tuote­hyväksyntä­menetelmän voi­massa oleminen ei ole tiedossa.
 • Muistio tilanteesta
 • Ehdotus toimenpiteiksi

1 h – 1 työpäivä

Yksittäisen rakennus­tuotteen tai -tuote­järjestelmän tuote­hyväksyntä­dokumen­taation selvitys ja kokoaminen

Kun tuote­­hyväk­syntä­­tilanne tulee selvit­­tää ja tuote­­hyväk­syntä­­dokumen­­taatio on puut­­teel­lista tai puut­­tuu koko­naan.

 • Muistio tai lausunto
 • Kelpoista­miseen mahdol­listava tuote­hyväksyntä­dokumen­taatio

1–5 työpäivää (tai selvitettävän kohteen mukaan)

Muu konsultaatio

Kun on kysyttävää rakennus­hankkeen tuote­hyväksyn­nästä ja tarvitaan lisä­tietoa vaadit­tavista toimen­piteistä.
 • Toimen­pide-ehdotus sähkö­pos­titse

1–2 h

RAKENNUS­HANKKEEN TUOTE­HYVÄKSYNTÄ­PALVELUN KOKONAIS­HALLINTA

Hank­keen tarkastus­asia­kirjan liit­teen muok­kaus hank­keen mukaiseksi, täyden­täminen ja päivit­täminen

Kun rakennus­valvonta vaatii tarkastus­asia­kirjan liit­teen, eli tuote­kansion laadit­tavaksi ja yllä­pidet­täväksi. Se on tarkoi­tettu hallit­se­maan raken­nus­hank­keen tuote­hankin­tojen kel­pois­tamis­ta rakennus­kohtee­seen. Raken­nus­hank­kee­seen ryhtyvä voi ohjata suo­rit­teen halua­mal­leen asian­tunti­jalle sopi­mus­teitse.
 • Tuote­hyväk­syn­töjen selvitys, kelpois­ta­mi­seen mahdol­listavan tuote­hyväksyntä­doku­men­taa­tion kokoa­minen
 • Kelpois­taminen: tuote­tie­tojen ver­tailu rakennus­kohteen vaati­muksiin
 • Hank­keen tarkas­tus­asia­kirjan liite
1 viikko – 2 kuukautta (tai selvitettävän hankkeen mukaan)

PALVELUT RAKENNUS­TUOTTEIDEN JA -TUOTE­JÄRJES­TELMIEN VALMIS­TAJALLE, MAAHAN­TUOJALLE TAI JAKELIJALLE

Kun tuote­hyväksyntä­selvi­tysten tulos on epä­selvä ja talouden toi­mija on mukana hank­keessa.
 • Muistio tai lausunto
 • Kelpois­tamiseen mahdol­listava tuote­hyväksyntä­dokumen­taatio

1–5 työpäivää (tai selvitettävän kohteen mukaan)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Anne-Marie Mäntylä
+358 40 642 8412

Rakennustuote- ja materiaalitieto
Tuotehyväksyntäasiantuntija